[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by วัดยาง (หลวงพ่อโต)....ยินดีต้อนรับทุกท่าน http://www.watyanglaungporto.com

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player


  

พระปางประจำวัน วันศุกร์
ศุกร์ ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2551


วันศุกร์ ปางรำพึง

ลักษณะพระพุทธรูป
พระพุทธรูปปางนี้ อยู่ในพระอิริยาบถยืน พระหัตถ์ทั้งสองประสานยกขึ้นประทับที่พระอุระ พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระบาททั้งสองประทับยืนชิดติดกัน

ประวัติและความสำคัญ
เมื่อตปุสสะและภัลลิกะ ๒ พาณิชกราบทูลลาไปแล้ว พระพุทธองค์เสด็จกลับจากร่มไม้ราชายตนะ ไปประทับเสวยวิมุตติสุข ณ ร่มไม้อชลปาลนิโครธอีกครั้งหนึ่ง และทรงรำพึงถึงธรรม ที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั้นว่า เป็นธรรมประณีตละเอียดสุขุมคัมภีรภาพ ยากที่บุคคลจะรู้ได้ ทำให้ท้อแท้พระทัยถึงกับทรงดำริจะไม่แสดงธรรมแก่มหาชน ครั้งนั้น ท้าวสหัมบดีพรหม ทราบวาระจิตของพระพุทธองค์ จึงร้องประกาศชวนเทพยดาทั้งหลาย พากันไปเฝ้าพระพุทธองค์ยังที่ประทับ ฯ ควงไม้อชปาลนิโครธ ถวายอภิวาทแล้วกราบ ทูลอาราธนาพระพุทธองค์ ขอให้ทรงแสดงธรรมโปรดประชาชน เพื่อบุคคลผู้มีธุลีในนัยน์ตาน้อย ทั้งมีอุปนิสสัยอันจะเป็นพุทธสาวก จะได้ตรัสรู้ธรรมบ้าง พระพุทธองค์ทรงรำพึงถึงธรรมเนียม ของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแต่ปางก่อนว่า ได้ตรัสรู้แล้วย่อมทรงแสดงธรรมโปรดประชาชนทั้งหลาย ประดิษฐานพระพุทธศาสนาให้แผ่ไพศาล เพื่อประโยชน์สุขแก่ปัจฉิมชนผู้เกิดมาภายหลัง แล้วจึงเสด็จปรินิพพาน จึงได้น้อมพระทัยไปในอันแสดงธรรมโปรดเวไนยสัตว์ในโลก แล้วพระพุทธองค์ ทรงพิจารณาอีกว่า จะมีผู้รู้ถึงธรรมนั้นบ้างหรือไม่ ก็ทรงทราบถึงอุปนิสัยของบุคคลทั้งหลาย ในโลกนี้ย่อมมีต่าง ๆ กัน คือ ทั้งประณีต ปานกลางและหยาบ ที่มีนิสัยดีมีกิเลสน้อยเบาบาง มีบารมีที่ดีสั่งสมอบรมมาแล้ว ซึ่งพอจะตรัสรู้ธรรมตามพระองค์ได้ก็มีอยู่ ผู้มีอินทรีย์ ศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิปัญญากล้าก็มี ผู้มีอินทรีย์อ่อนก็มี เป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดยง่ายก็มี เป็นผู้จะพึงสอนให้รู้ได้โดยยากก็มี เป็นผู้สามารถจะรู้ได้ก็มี เป็นผู้ไม่สามารถจะรู้ได้ก็มี บุคคลจึงเปรียบเหมือนดอกบัวที่เกิดในน้ำเจริญในน้ำ น้ำเลี้ยงอุปถัมภ์ไว้ บางเหล่ายังจมอยู่ในน้ำ บางเหล่าอยู่เสมอน้ำ บางเหล่าขึ้นพ้นน้ำแล้วในดอกบัว ๓ เหล่านั้น ดอกบัวที่ขึ้นพ้นน้ำแล้วนั้นคอยสัมผัสรัศมีพระอาทิตย์อยู่จักบาน ณ เช้าวันนี้  ดอกบัวที่ตั้งอยู่เสมอน้ำ จักบาน ณ วันพรุ่งนี้ ดอกบัวที่ยังไม่ขึ้นจากน้ำ ยังอยู่ภายในน้ำ จักบานในวันต่อ ๆ ไป ดอกบัวที่จะบานมีต่างชนิดฉันใด เวนัยสัตว์ที่จะตรัสรู้ธรรมก็มีต่างกัน ฉันนั้นเหมือนกัน คือ ผู้มีกิเลสน้อยเบาบาง มีอินทรีย์แก่กล้า เป็นผู้ที่พึงสอนให้รู้ได้โดยง่าย และอาจจะรู้ธรรมพิเศษนั้นได้โดยฉับพลัน ผู้มีคุณสมบัติเช่นนั้นเป็นประมาณปานกลาง เมื่อได้รับอบรมในปฏิปทาอันเป็นบุพพาค จนมีอุปนิสสัยแก่กล้าดังกล่าว แต่ยังอ่อน ก็ยังควรได้รับการแนะนำในธรรมเบื้องต่ำต่อไปก่อนเพื่อบำรุงอุปนิสัย เมื่อเป็นเช่นนี้ พระธรรมเทศนาของพระองค์คงไม่ไร้ผล จักยังประโยชน์ให้สำเร็จแก่คน ทุกหมู่เหล่า เว้นแต่จำพวกปทปรมะ ซึ่งมิใช่เวไนย คือ ไม่รับการแนะนำ ซึ่งเปรียบด้วยดอกบัวอ่อน อันจะเป็นภักษาหารของปลาและเต่าต่อไป ครั้นพระพุทธองค์ทรงพิจารณาด้วยพระปรีชาญาณ หยั่งทราบเวไนยสัตว์ผู้จะรับประโยชน์จากพระธรรมเทศนาแล้ว ก็ทรงอธิษฐานพระหฤทัยในอันจะแสดงธรรมสั่งสอนไวไนยสัตว์ และตั้งพุทธปณิธานจะใคร่ดำรงพระชนม์อยู่จนกว่าจะได้ประกาศพระพุทธศาสนา ให้แพร่หลายประดิษฐานให้มั่นคงสำเร็จประโยชน์แก่ชนนิกรทุกหมู่เหล่าต่อไป พระพุทธจริยาที่ทรงรำพึงถึงธรรมที่จะแสดงโปรดชนนิกรผู้เป็นเวไนยบุคคลนั้นแล เป็นเหตุให้สร้างพระพุทธรูปที่เรียกว่า ปางรำพึง

ชาย ใดเกิดวันศุกร์ บ่มีภัย ทุกข์ ซื่อสัตย์ทุกประการ เพื่อนฝูงญาติกามักมาเบียดผลาญ แต่ว่าวงศ์วานไม่สู้มีมาก เมื่อน้อยนั้นหนาทายว่าลำบาก ตนไร้ได้ยากแทบสิ้นชีวี ต่อแก่ชราจะเทียมเศรษฐี สมบัติเปรมปรีดิ์ เป็นที่สถาพรจะเป็นกำพร้า บิดาตายก่อนได้ทุกข์ได้ร้อนสองครั้งมั่นคง ถ้าพ้นแต่นั้นสมบัติยืนยง ครอบครองมั่นคง เป็นสงฆ์จึงดี มักบ่นมักด่า มักว่าจู้จี้ โกรธร้ายเต็มที่เกิดกลางวัน ความหยิ่งทำให้กิจการล้มเหลวเกิดกลางคืน ความล้มเหลวจะกลายเป็นความสำเร็จ

หญิง ที่เกิดวันศุกร์ คล่องแคล่วในวิชาความรู้ด้านศิลปะ ชีวิตเริ่มต้นขยันหมั่นเพียร แต่เหตุร้ายมีมาเรื่อยๆ หากินยากลำบาก แต่ก็ไม่นาน อดทนบากบั่นด้วยมือเปล่าจนตนได้สำเร็จผ่านความทุกข์ยาก ไม่กลัวความจนถึงเจริญได้ ต้องล้มเหลวก่อน จึงจะสำเร็จ ได้ปลาก็กลายเป็นมังกรไม่กลัว โชคลาภจะมีมาช้า ถึงแม้จะได้ดีแล้ว แต่ก็มีเรื่องยุ่งยากใจ ต้องทุกข์ยากผ่านพ้นไปหมด จึงจะเจริญประสบสุขได้ในภายหลัง ให้คุณแก่ลูกหลานเป็นศรีแก่ครอบครัว

เกิดกลางวัน ทำการงานด้วยความอด

เกิดกลางคืน มีคุณธรรม ปรีชาสามารถทางก้าวหน้

 วันศุกร์ มีกำลัง ๒๑ พึงสวดคาถานี้ ๒๑ จบก่อนเข้านอน    

อัปปะสันเนหิ  นาถัสสะ   สาสเน  สาธุสัมมะเต
   อะมะนุสเสหิ  จัณเฑหิ    สะทากิพพิ  สะการิภิ
   ปะริสานัญจะ  ตัสสันนะ    มะหิงสายะ  จะ  คุตติยา
   ยันเทเสสิ  มะหาวีโร    ปะริตตันตัม  ภะณามะ เห

   หมายเหตุ. คาถานี้ ภาวนาเดินป่าดง ป้องกันภูตผีปีศาจ ดีนักแล. วันศุกร์ ท่านว่า จุติมาจากอุตตรกาโรทวีป มักได้ดีมียศฐาบรรดาศักดิ์แต่งตัวไม่เป็น ชอบเก็บตัว สังคมไม่เป็น

    ตำนานว่า คนเกิดวันศุกร์ ทุกข์ภัยไม่มี เจรจาพาที มีความซื่อสัตย์ ขัดสิ่งใด ไม่ค่อยออกอรรถ เพื่อนฝูงมัธยัสถ์ มิสู้มากนัก เมื่อน้อยลำบาก ตกจากช้างม้า แล้วกำพร้า มารดาตายก่อน เป็นหม้ายสองหน พ้นนั้นมั่นคง มักจงไว้ใจ กระจุกกระจิก เพราะเขาทำศึก ครั้งนี้วุ่นวาย ถ้าโกรธใจร้าย ไม่สู้มากความ ธาตุลมโฉมงาม ปรามใจยั่งหยุด แต่มนุษย์ทั้งหลายไม่ขึ้น ชอบเก็บตัวตน ไม่ชอบซุกซน มียศสูงแล.เข้าชม : 2314


พระปางประจำวัน 5 อันดับล่าสุด

      วันเสาร์ 20 / มิ.ย. / 2551
      วันศุกร์ 20 / มิ.ย. / 2551
      วันพฤหัสบดี 20 / มิ.ย. / 2551
      วันพุธ (กลางคืน) 20 / มิ.ย. / 2551
      วันพุธ 20 / มิ.ย. / 2551


Home     History     News     Calendar     Webboard     Knowledge     Contact us   


Copyright © 2008 Watyanglaungporto.com